Tre krydderier

“Tre Indenlandske Krydderier, som anbefales unge Husmødre paa Grund af, at de kun koste lidet, aldrig tabte deres Kraft og derhos have den Egenskab, at jo tarveligere Maden er, desto mere forhøie de dens Velsmag:

Det første Krydderi bestaar i en bestemt og fast overholdt Spisetid, thi Mand og øvrige Deltagere i Maaltidet ere i Almindelighed ingensinde mere utaalmodige end i den Tid, der forløber efter det bestemte Klokkeslet og indtil Maden staaer paa Bordet.

Det andet Krydderi er en snehvid Dug, en proper Anretning. Selv den tarveligste Kost faar en forøget Velsmag, naar Øiet med Velbehag hviler paa det hvide Linned, det blanke Porcellain, de klare Glas – og Tanken om en flink Husmoder knytter sig uvilkaarligt dertil.

Det tredie Kryddderi er Husmoderens milde og venlige Ansigt, der lig Solen straaler over det det hele og forjager de smaa Skyer af Utilfredshed eller Misnøie med Et og Andet, som ellers kunde Svæve paa Husets Himmel og undertiden faa Leilighed til at samle sig til en Regnbyge”

Kogebog for smaa Huusholdninger, 1. udgave