Grundloven, Frederik d. Syvende og grevinde Danner

Grevinde Danner forudså, at enevældens fald og udfærdigelsen af en grundlov ville styrke kongens popularitet. Vedtagelsen af Grundloven fandt sted på rigsdagens sene aftenmøde d. 4. juni. Den efterfølgende dag, d. 5. juni,  var Danners og Berlings søns fødselsdag. Han fyldte 8 år. Sønnens fødselsdag ville således i al fremtid blive en festlig mærkedag og højtideligholdt på selve Grundlovsdag. Selve ceremonien og underskriften af dokumentet, fandt sted i Rigsdagssalen på Christiansborg.  Alle tilstedeværende rejste sig, da Kong Frederik d. Syvende sagde:

“Danske Mænd! Det Hverv, som var Eder overdraget, have I nu fuldført. Jeg har tiltraadt de Forandringer, som jeg har ladet Eder forelægge, og jeg har derfor i Dag vedtaget, underskrevet og til ubrydelig Efterlevelse ladet udgaae Danmarks Riges Grubdlov. Det værk, der skal være Grundvolden for vort elskede Fædrelands fremtidige Udvikling, er saaledes tilendebragt under det Samdrægtigehedens Baand, som her saa lykkeligt forener Konge og Folk, men endnu sukker Landet under de lige saa uretfærdige som haarde kamp, en overlegen Fjende har paaført det.

Den Almægtige skænke sin Velsignelse til det af Os nu fuldendte Værk, at det maa blive til Danmarks sande vel!”