• Kulturcentret Assistens’ blog
  • Kulturcentret Assistens’ blog
  • .
  • .

Kulturcentret Assistens’ blog


Frédéric de Coninck

Frédéric de Coninck (1740-1811) blev ansat i et engelsk handelshus i Amsterdam 1757. En ulykkelig kærlighed drev ham udenlands, og han kom 1763 til København hvor han blev ansat ved Asiatisk kompagni i Canton. I sidste øjeblik ændrede han mening og slog sig istedet ned i byen, hvor han 1765 fik borgerskab som grosserer. Under tidens meget gunstige handelsforhold trivedes hans forretning, der hovedsagelig omfattede skibsfart og handel med oversøiske produkter, primært fra Ostindien. 1790 stiftede han eget firma, de Coninck. & Co. Med syv store skibe hjemførte han nu selv varer fra Vestindien, samt fra Ostindien og Guinea. Firmaet var omkring 1797 Københavns femtestørste rederi. De Coninck udnyttede tidens gunstige krigskonjunkturer i en sådan grad, at firmaet var i stand til at bære de betydelige tab konflikten med England gav. Men efter den engelske landgang 1807 kom han i store vanskeligheder…

Han døde i 1809 og er begravet på Assistens Kirkegård. Nogle år efter hans død, gik firmaet de Coninck og Co fallit.

Relaterede emner
Nyklassicismen og naturromantikken
J.F.H de Drevon
Drømmen om barndommen
Frédéric de Conincks begravelse
Marie de Conincks fødselsdag
Tilbage til naturen
Assistens Kirkegård som park
En have anlagt med krumme gange
Landskabet som lærred
Tidstavle de Coninck

Ulrik Peter Overby

U.P. Overby tilbragte sin ungdom med forefaldende arbejde og brød igennem med den nu glemte digtsamling Blomstrende Torneqviste 1847,  samt med patriotiske krigssange fra skæbneåret 1848 der sikrede ham en stilling som kopist ved hærens klædedepot i København.  Som manuskriptforfatter forsøgte han sig i H.C. Andersens stil: Lærkefamilien fra 1853 og vaudevillen Karens Kjæreste fra 1853 med musik af Niels Peter Hillebrandt. Umiddelbart efter førsteopførelsen førte en parodi i “Fædrelandet” på vaudevillegenren til genrens bratte død.

U.P. Overby forsøgte sig også som læsebogsforfatter. Hans styrke er imidlertid visen eller slagsangen, foruden den udødelige Snart dages det, Brødre, skrevet januar 1872 til musik af Christian Joseph Rasmussen.

U.P. Overbys solidaritet med arbejderklassen gav hans digterliv mening og sikrede hans eftermæle som socialdemokratiets første, store sanger fra partiets revolutionære tid. I hvilket omfang denne politiske indsigt kan spores tilbage til U.P. Overbys tidlige arbejder, er et tolkningsspørgsmål.

Da Den Internationale Arbejdersammenslutning i Danmark blev oprettet, sluttede Overby sig til den nye bevægelse. I 1875 kom han til skade og måtte gå på pension, men blev trods sin svagelighed ved med at færdes blandt kammeraterne i arbejderbevægelsen, hvor han betragtedes som de fattiges digter.

Han er begravet på Assistens Kirkegård. På hans gravsten står skrevet: “De fattiges digter … I flugt går tiden over livets bølge / Dette minde sattes af sociale sangere”.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Johannes Wiedewelt

At være kunstner og at skabe kunst kræver lyst, evner og idérigdom. At det også kræver baggrund, muligheder, uddannelse og hårdt arbejde er Johhanes Wiedewelts liv og skæbne et godt eksempel på.

Se mere relateret indhold om Wiedewelt, nyklassicismen og Assistens Kirkegård her og nederst på siden.

Johannes Wiedewelt var allerede under uddannelse i teenageårene, og med sin første opgave for kongehuset, modellering og støbning af to tin-buster af kongeparret, fik han muligheden for en otte år lang studierejse, der bragte ham i forbindelse med de fornemste læremestre i de store europæiske metropoler.  Et halvt år efter sin hjemkomst blev han optaget som medlem af det nyorganiserede Kunstakademi, og samtidig fik han udnævnelse til kongelig hofbilledhugger med atelier i Materialgaarden ved Frederiksholms Kanal.

Wiedewelt blev 8 gange valgt til direktør for Kunstakademiet og beklædte denne post sidste gang 1793-1794; han havde adskillige gange mulighed for at vise Akademiet betydelige tjenester, særlig ved at hjælpe dem ud over de økonomiske vanskeligheder, som regeringens store sparsommelighed medførte. Virksom var han til det sidste, men han led på sine ældre dage af svagheder og skavanker, der forværredes af slagtilfælde.  Som ældre måtte han kæmpe med fattigdommen.

Wiedewelt giftede sig aldrig, men måtte i sin alderdom ernære ikke alene 2 gamle søstre, men også en fattig slægtning og en blind tjener, han havde taget til sig. Usselt blev hans arbejder betalte, og til sidst var nøden i den gamle, værkbrudne mands hjem så stor, at næsten alt, hvad der kunde pantsættes, var pantsat og han selv måtte sove i lånte sengklæder.

Som ung havde han rejst Europa tyndt, set kunstsamlinger, fået uforglemmelige indtryk og mødt tidens mest betydende kunstnere, teoretikere og mæcener. Han havde med egne øjne set de epokegørende udgravninger af antikkens kunst i Pompeii, som han ophøjede til den fornemste smag. Ville man i Danmark have et monument for eftertiden, den smagfuldeste, den mest moderne kunst, den dyreste mærkevare, så bestilte man hos Wiedewelt. Han havde som kunstner fået de bedste opgaver.

Se Wiedewelts egne tegninger på Statens Museum for Kunst i PUBLIC DOMAIN her

Relaterede emner
Johannes Wiedewelt
Det Gandilske familiegravsted
Tanker om Smagen udi Konsterne i Almidelighed
120 Rigsdaler
Oehlenschlagers sørgetekst til Wiedewelt
Nyklassicismen og naturromantikken

Johan Nicolaj Madvig

J.N. Madvig var professor i klassisk filologi ved Københavns Universitet. Han beskæftigede sig med alle sider af den græsk-romerske oldtid, og hans kendskab til de klassiske tekster har sikret ham en varig plads i den klassiske filologis historie. Som Kultusminister (Kultur- og kirke) (1848) og som medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling 1848-49 stod han bag arbejdet med Skolereformen af 1850, der udvidede fagkredsen i den højere skole, samtidig med at det fastholdt dannelsen og kulturgrundlaget som baggrund.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Greven af Yoldi

Don Alfonso Maria de Aguirre y Gadea, Greve af Yoldi.  Greven blev under Napoleonskrigene tvunget til et liv i eksil i København. Hans vigtigste arv til eftertiden var at give navn til en muslingeslægt og en geologisk profil. Greven af Yoldi var desuden ivrig amatørmusiker og komponist. Hans Stradivarius benyttes i dag i Det Kgl. Kapel.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Edward Storm

Edvard Storm var optaget af naturen. Han blev en af de første digtere der skrev vers på det norske folkemål. Men hans egentlige virke i København var som skolelærer. Storm ønskede en ny skole der forberedte børnene på livet. “Riis og Ferle kommer aldrig inden for Vore Døre” sagde han. Dengang et helt uhørt princip. En af hans elever var den unge Adam Oehlenschlaeger. Storms tanker fik betydning for Skoleloven af 1814.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Johannes Japetus Steenstrup

Steenstrup tog aldrig en eksamen! Det forhindrede ham dog ikke i at forske i mange ting. Intet emne var for småt – eller for mærkeligt. Han afviste myterne om Sømunken og Kraken – og viste at der var tale om ét havdyr – en kæmpeblæksprutte. Denne forskning fik den franske journalist og forfatter Jules Verne til at interessere sig for havet: Han skrev ”En Verdensomsejling under Havet”. Charles Darwin fik gennem geologen Forchhammer kontakt til Steenstrup. Det blev til et livslangt venskab. Steenstrup var blandt de første, der modtog et eksemplar af Darwins ”Arternes Oprindelse”. I Danmark blev Steenstrup især kendt for sin forskning i rodudviklingen i tørvemoser og som medlem af Bornholmerkommisionen. Steenstrup hævdede, at videnskabsmandens vigtigste egenskaber var fantasien og forestillingsevnen. Det førte ham af og til, til udokumenterede påstande som han vedblev at fastholde! Det mest kendte eksempel, er hans påstand om flynderens vandrende øje! Det forhindrede dog ikke, at Steenstrups brede virkefelt og hans altid imødekommende og venlige støtte til andre videnskabsmænd, fik den største betydning for udviklingen af den naturvidenskabelige tanke i Danmark. Ikke mindst ved oprettelsen af Det Naturvidenskabelige Fakultet i 1850. Gennem sine mange offentlige forelæsninger om alt fra mammutter til skalskiftet hos krebsdyr, opnåede han stor folkelig gennemslagskraft og popularitet.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Christoffer Wilhelm Eckersberg

Eckersberg skabte sammen med forbilledet Jens Juel grundlag for den danske Guldalder. Som professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København i 35 år, blev flere generationer af danske malere påvirket af ham. Hans egen uddannelse var præget af et internationalt udsyn. Og det han bidrog med, at male i det fri, hang godt sammen med hans personlige interesse for nysgerrigt og omhyggeligt at iagttage selv de mindste detaljer: i kunsten, på gåturene, på rejser, i naturen, blandt “menneskehavet” og i familiens skød.

Relaterede emner
Captain Browne og 1807
Jens Juel
Tilbage til naturen
Kolera-epidemien i København 1853
"Fri-lufts"-maleriet
Det borgerlige portræt
Vind og vejr
Dannelse og uddannelse
Guldalderen

Hvalfangerens datter Kjerstine Hveysel

I en tid uden elektricitet benyttede man i gamle dage andre lyskilder. Tællelys, stearin og tran var den tids kilde til lys. Uden dem var der mørke. Mørke gader, mørke stuer. De stakkels hvaler måtte lade livet men gav os Kierkegaards skrifter og Andersens eventyr.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Michael Strunge

Michael Strunge vedbliver at være en af de vigtigste digtere i en generation af dansk poesi, som er blevet kaldt firserdigtere eller punkpoesi. Michael Strunge udgav 11 digtsamlinger. Den afmagt, Strunge følte over for samfundet, hans vrede og oprør, er ofte det mest markante kendetegn i teksterne. Men han rummede også andre sider. De blev bl.a. udtrykt igennem erotiske digte. Strunge var i perioden op til sin død under behandling på psykiatrisk afdeling på Rigshospitalet. Hans død i 1986 er siden beskrevet som punkkulturens endeligt. Hans sidste ord var: “Nu kan jeg flyve!”.

Digtsamlinger: Livets Hastighed, 1978; Fremtidsminder, 1980; Skrigerne, 1980; Vi folder drømmens faner ud, 1981; Nigger I. Mit nøgne hjerte. Urene digte, 1982; Ud af natten, 1982; Nigger II. Mit nøgne hjerte. Uren poesi og beskidte tanker, 1983; Popsange, 1983; Væbnet med Vinger, 1984; Unge Strunge, 1984 udvalgt af Klaus Høeck og Asger Schnack; Verdenssøn, 1985 (som Simon Lack); Billedpistolen, 1985; BLITZ – 1980; Samlede Strunge – digte 1978-1985, 1995.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !