• Kulturcentret Assistens’ blog
  • Kulturcentret Assistens’ blog
  • Kulturcentret Assistens’ blog
  • Kulturcentret Assistens’ blog
  • Kulturcentret Assistens’ blog
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Kulturcentret Assistens’ blog


Niels Neergaard

Niels Neergaard var politiker, historiker, konseilspræsident og finans- og statsminister i skiftende regeringer i tiden omkring 1. verdenskrig. Neergaard stod bag de første sociallove, bl.a. forløbere for folkepension, sygeforsikring og arbejdsløshedsunderstøttelse. Og så satte han sammen med andre kampen for kvinders stemmeret og rettigheder på dagsordenen, og banede i kulisserne vejen for valgretsspørgsmålet og den nye grundlov i 1915. Sit livs største udfordring fik han, da han efter Påskekrisen 1920 blev stats- og finansminister. Efterkrigstidens finanskrise og Landmandsbankens krak gjorde det politiske liv uroligt, men det lykkedes alligevel hans regering at gennemføre en række vigtige sociale reformer, som fik betydning for det moderne samfund.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Giuseppe Siboni

Guiseppe Siboni var operasanger, komponist, sangpædagog og frimurer. Han bragte den italienske opera med sig til Danmark, da han i 1819 blev ansat som syngemester ved Det kongelige Teater på Kongens Nytorv i København. Her fik han meget hurtigt kontakt med indflydelsesrige kredse, og efter at have optrådt to gange ved hoffet gav han 13.1.1819 sin præsentationsaften på Det kgl. teater; to dage efter havde han en 11-årig kontrakt som direktør for teatrets syngeskole, dansk indfødsret og titel af kammersanger. Han befæstede hurtigt sin stilling ved teatret, hvor han – med hoffet i ryggen – snart fik afgørende indflydelse på alt hvad der hed syngespil og opera. Med sin charme, dannelse og faglige dygtighed blev Siboni snart en yndet gæst i de fornemme kredse i København. Han giftede sig ind i den stenrige grosserer Erichsen-familie og hans datter i den stenrige Tuteinfamilie.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Christian Jürgensen Thomsen

Christian Jürgensen Thomsen blev fra 1816 leder af ”Den kgl. Commission til Oldsagers Opbevaring” (Oldsagskommissionen), der trængte til en kærlig hånd. Dén anses som Nationalmuseets forgænger. I den forbindelse udførte han et pionerarbejde med at indsamle og kategorisere oldsager. Hans mest skelsættende indsats var udviklingen af tredelingen af oldtiden i sten-, bronze- og jernalder. Thomsen regnes blandt grundlæggerne af det kulturhistoriske museumsvæsen. Hans arbejde fik enorm betydning for udviklingen af den arkæologiske videnskab. Og så blev han sendt til Paris for at fiske en invitation ud af kejserparret til grevinde Danner….

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Jens Bang

Jens Bang planlagde og projekterede Assistens Kirkegårds store udvidelse i begyndelsen af 1800-årene og tegnede Nørrebros endnu stående ældste bygning, graverboligen med den græske tempelfacade på Runddelen. Han var et produkt af oplysningstiden og fik som læge stor betydning for menneskets sundhed i en tid hvor dét ikke betød det store: fødselsstiftelsen, sindssygehospital, anatomiske forelæsninger, oplysning om korsettets skadelighed og begravelser i fri natur. Alt for at gøre livet lettere, sikrere og sundere for sine medborgere og således en fornem repræsentant for oplysningstidens begreber om borgerdyd.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Claes Fredrik Horn

Horn var adelsmand til fingerspidserne, men blev med sit engagement i sammensværgelsen og mordet på den svenske kong Gustav d. tredje opfattet som revolutionær. Det skete på den tid, hvor den franske revolution tvang kongemagten på retur og frihedsrevolutioner skyllede ind over verden. Resultatet var en total omvæltning af Europa og betød omvæltninger for alle. Den frihedselskende adelsmand, der spillede fløjte og skrev digte blev hvirvlet ind i den mest dramatiske historie.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Frédéric de Coninck

Frédéric de Coninck (1740-1811) blev ansat i et engelsk handelshus i Amsterdam 1757. En ulykkelig kærlighed drev ham udenlands, og han kom 1763 til København hvor han blev ansat ved Asiatisk kompagni i Canton. I sidste øjeblik ændrede han mening og slog sig istedet ned i byen, hvor han 1765 fik borgerskab som grosserer. Under tidens meget gunstige handelsforhold trivedes hans forretning, der hovedsagelig omfattede skibsfart og handel med oversøiske produkter, primært fra Ostindien. 1790 stiftede han eget firma, de Coninck. & Co. Med syv store skibe hjemførte han nu selv varer fra Vestindien, samt fra Ostindien og Guinea. Firmaet var omkring 1797 Københavns femtestørste rederi. De Coninck udnyttede tidens gunstige krigskonjunkturer i en sådan grad, at firmaet var i stand til at bære de betydelige tab konflikten med England gav. Men efter den engelske landgang 1807 kom han i store vanskeligheder…

Han døde i 1809 og er begravet på Assistens Kirkegård. Nogle år efter hans død, gik firmaet de Coninck og Co fallit.

Relaterede emner
Nyklassicismen og naturromantikken
J.F.H de Drevon
Drømmen om barndommen
Frédéric de Conincks begravelse
Marie de Conincks fødselsdag
Tilbage til naturen
Assistens Kirkegård som park
En have anlagt med krumme gange
Landskabet som lærred
Tidstavle de Coninck

Ulrik Peter Overby

U.P. Overby tilbragte sin ungdom med forefaldende arbejde og brød igennem med den nu glemte digtsamling Blomstrende Torneqviste 1847,  samt med patriotiske krigssange fra skæbneåret 1848 der sikrede ham en stilling som kopist ved hærens klædedepot i København.  Som manuskriptforfatter forsøgte han sig i H.C. Andersens stil: Lærkefamilien fra 1853 og vaudevillen Karens Kjæreste fra 1853 med musik af Niels Peter Hillebrandt. Umiddelbart efter førsteopførelsen førte en parodi i “Fædrelandet” på vaudevillegenren til genrens bratte død.

U.P. Overby forsøgte sig også som læsebogsforfatter. Hans styrke er imidlertid visen eller slagsangen, foruden den udødelige Snart dages det, Brødre, skrevet januar 1872 til musik af Christian Joseph Rasmussen.

U.P. Overbys solidaritet med arbejderklassen gav hans digterliv mening og sikrede hans eftermæle som socialdemokratiets første, store sanger fra partiets revolutionære tid. I hvilket omfang denne politiske indsigt kan spores tilbage til U.P. Overbys tidlige arbejder, er et tolkningsspørgsmål.

Da Den Internationale Arbejdersammenslutning i Danmark blev oprettet, sluttede Overby sig til den nye bevægelse. I 1875 kom han til skade og måtte gå på pension, men blev trods sin svagelighed ved med at færdes blandt kammeraterne i arbejderbevægelsen, hvor han betragtedes som de fattiges digter.

Han er begravet på Assistens Kirkegård. På hans gravsten står skrevet: “De fattiges digter … I flugt går tiden over livets bølge / Dette minde sattes af sociale sangere”.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Johannes Wiedewelt

At være kunstner og at skabe kunst kræver lyst, evner og idérigdom. At det også kræver baggrund, muligheder, uddannelse og hårdt arbejde er Johhanes Wiedewelts liv og skæbne et godt eksempel på.

Se mere relateret indhold om Wiedewelt, nyklassicismen og Assistens Kirkegård her og nederst på siden.

Johannes Wiedewelt var allerede under uddannelse i teenageårene, og med sin første opgave for kongehuset, modellering og støbning af to tin-buster af kongeparret, fik han muligheden for en otte år lang studierejse, der bragte ham i forbindelse med de fornemste læremestre i de store europæiske metropoler.  Et halvt år efter sin hjemkomst blev han optaget som medlem af det nyorganiserede Kunstakademi, og samtidig fik han udnævnelse til kongelig hofbilledhugger med atelier i Materialgaarden ved Frederiksholms Kanal.

Wiedewelt blev 8 gange valgt til direktør for Kunstakademiet og beklædte denne post sidste gang 1793-1794; han havde adskillige gange mulighed for at vise Akademiet betydelige tjenester, særlig ved at hjælpe dem ud over de økonomiske vanskeligheder, som regeringens store sparsommelighed medførte. Virksom var han til det sidste, men han led på sine ældre dage af svagheder og skavanker, der forværredes af slagtilfælde.  Som ældre måtte han kæmpe med fattigdommen.

Wiedewelt giftede sig aldrig, men måtte i sin alderdom ernære ikke alene 2 gamle søstre, men også en fattig slægtning og en blind tjener, han havde taget til sig. Usselt blev hans arbejder betalte, og til sidst var nøden i den gamle, værkbrudne mands hjem så stor, at næsten alt, hvad der kunde pantsættes, var pantsat og han selv måtte sove i lånte sengklæder.

Som ung havde han rejst Europa tyndt, set kunstsamlinger, fået uforglemmelige indtryk og mødt tidens mest betydende kunstnere, teoretikere og mæcener. Han havde med egne øjne set de epokegørende udgravninger af antikkens kunst i Pompeii, som han ophøjede til den fornemste smag. Ville man i Danmark have et monument for eftertiden, den smagfuldeste, den mest moderne kunst, den dyreste mærkevare, så bestilte man hos Wiedewelt. Han havde som kunstner fået de bedste opgaver.

Se Wiedewelts egne tegninger på Statens Museum for Kunst i PUBLIC DOMAIN her

Relaterede emner
Johannes Wiedewelt
Det Gandilske familiegravsted
Tanker om Smagen udi Konsterne i Almidelighed
120 Rigsdaler
Oehlenschlagers sørgetekst til Wiedewelt
Nyklassicismen og naturromantikken

Johan Nicolaj Madvig

J.N. Madvig var professor i klassisk filologi ved Københavns Universitet. Han beskæftigede sig med alle sider af den græsk-romerske oldtid, og hans kendskab til de klassiske tekster har sikret ham en varig plads i den klassiske filologis historie. Som Kultusminister (Kultur- og kirke) (1848) og som medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling 1848-49 stod han bag arbejdet med Skolereformen af 1850, der udvidede fagkredsen i den højere skole, samtidig med at det fastholdt dannelsen og kulturgrundlaget som baggrund.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Greven af Yoldi

Don Alfonso Maria de Aguirre y Gadea, Greve af Yoldi.  Greven blev under Napoleonskrigene tvunget til et liv i eksil i København. Hans vigtigste arv til eftertiden var at give navn til en muslingeslægt og en geologisk profil. Greven af Yoldi var desuden ivrig amatørmusiker og komponist. Hans Stradivarius benyttes i dag i Det Kgl. Kapel.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !

Side 1 af 612345...Sidste »