ÅRSBERETNING 2016

Fra Bornholm i øst til Fanø i vest og fra Aalborg i nord til Nordborg på Als i syd. Skoleelever, turister fra ind- og udland, 39.819 gæster i 2016. Alle aktiviteter i Kulturcentret ASSISTENS har udgangspunkt i ”viden gennem oplevelse”og forholder sig stedspecifikt til Assistens Kirkegård. 39.819 gæster har benyttet sig af vore kulturaktiviteter, heraf er de 15.812 skoleelever

 

INFO Vi har vidst det længe, men nu er det officielt: Assistens Kirkegård er både københavnernes og turisternes fortrukne kirkegård og offentlige park. Højest på listen over berømte personer der skal besøges er naturligvis H. C. Andersen, men også Søren Kierkegaard, Niels Bohr og Natasja Saad er med. Højt oppe på listen over de der får besøg er også entertaineren Georges Ulmer (Pigalle), wagnersanger og Hollywoodstjerne Lauritz Melchior og forfatter og maler Hans Scherfig. Vi glæder os over de mange besøg.

 

SKOLETJENESTEAKTIVITETER Skolebesøg – antal, aldersfordeling og skolernes geografiske fordeling: Skoletjenesten, Etisk Værksted for børn og unge har i 2016 haft besøg fra 128 forskellige skoler, fordelt over hele landet. Nogle skoler har besøgt os med alle klasser fra en årgang (4-6 besøg/skole) til den direkte, dialogbaserede formidling. Et skolebesøg, hvor en af Centrets formidlere varetager omvisning/undervisning, har en varighed på 1½ – 2 timer.

En række skoler har endvidere benyttet Centrets materialer – både de digitale og de analoge – til selvtilrettelagte besøg på kirkegården. Den nyudviklede spil-app, ”Assistens spillet”, der er udviklet af spilfirmaet LUCUS i samarbejdet med Kulturcentret ASSISTENSs medarbejdere med finansiering fra Nordea Fonden, blev testet af skoleklasser i juni måned i slutningen af skoleåret og har været tilgængeligt for de besøgende fra det nye skoleår i august 2016. Eleverne besøger os igennem hele året.

Aldersfordelingen har i 2016 været: 28 % fra ungdomsuddannelserne (gymnasiet, HF &VUC); 20 % fra 9. – 10. klassetrin, 38 % fra 7. – 8. klassetrin; 14 % fra 4. – 6. klassetrin. Centrets skolebesøg spejler naturligt nok de undervisningstilbud, som vi udbyder.

I skoleåret 2016/2017 omfatter aktiviteterne:

 

Den fortællende Have

Vi tager eleverne på en omvisning på Assistens Kirkegårds forskellige afsnit. Her møder eleverne både fortidens og samtidens gravmæler og landskabelige anlæg med markante og eksotiske beplantninger. Kulturhistorie, begivenhedshistorie og personalhistorie gøres levende gennem formidlerens gode fortællinger.

Fælles mål: En tur gennem kirkegården er i bogstaveligste forstand en tur igennem kulturhistorien. På Assistens Kirkegård ligger en lang række mennesker begravet, der kan indplaceres i fortællingen om, hvordan vores kultur og samfund har udviklet sig i de seneste 300 år.

Historie – Kronologi og sammenhæng

Eleverne kan se, hvordan gravmælerne skifter udtryk i forskellige tidsperioder – fra 1760 og til i dag.

Levevilkår og dødelighed: Gravmælerne afslører, hvem der ligger i grav med hinanden, og de afdødes alder.

Billedkunst – Hvordan er ”eftermælet” og ”døden” blevet kunstnerisk udtrykt gennem de seneste århundreder?

Dansk – Inskriptioner med udsagn om arbejds- og familieliv.

Kristendom/religion – er der religiøse symboler på gravmælerne?

Faglige læringsmål: Eleven kan sammenligne gravstedernes ”fortællinger” og dermed forholde sig til kultur, identitet og sproglige udtryk. Eleverne får viden om scenarier og tidsforståelser.

Øvrige læringsmål: Eleverne får styrket deres evne til at iagttage og undres – og stille spørgsmål.

 

Gys & Gru

Forløbet er 2-delt. I et indledende, indendørs forløb, bliver eleverne præsenteret for tre gyselige fortællinger der har afsæt i kirkegårde: Flagermus og vampyrer, historien om ”den lille pivskid” og endelig fortællingen om Giertrud Birgitte, der blev levende begravet. Efterfølgende er vi udendørs på kirkegården og besøger stederne for de gyselige fortællinger.

Fælles mål: Genreundervisning i dansk. Eleverne kan skelne mellem fiktion og fakta.

Hvorfor fortælles der uhyggelige historier om kirkegårde?

Faglige læringsmål: Eleverne kan bringe egne fortællinger i spil. Er der mon overhovedet nogen, der har set et spøgelse? Eleverne bliver præsenteret for ukendte ord og begreber.

Øvrige læringsmål: Eleverne får styrket deres evne til at iagttage og undres – og stille spørgsmål.

 

H.C. Andersen og hans samtid

På Assistens Kirkegård ligger eventyrdigteren begravet. Det gør de mennesker han var ven og fjende med også. På en udendørs omvisning gør vores formidler historien levende gennem fortællingen om digteren og hans samtid.

Fælles mål: Eleverne får kendskab til en historisk periode – Guldalderen – med periodens sociale og kulturelle forskelle.

Fortalt gennem Andersens rejse fra land til by og fra samfundets bund mod de øverste sociale lag.

Faglige læringsmål: Det bliver muligt for eleverne at spejle deres eget liv i fortællingen om Andersen og at sætte ord på kulturelle normer og værdier.

Øvrige læringsmål: Eleverne får styrket deres evne til at iagttage og undres – og stille spørgsmål.

 

Hvad sker der, når vi dør?

Forløbet er 2-delt. I et indledende, indendørs forløb bliver eleverne præsenteret for dødens ritualer og valgmuligheder. På den efterfølgende omvisning på kirkegården ser vi resultatet af de konkrete valg, som den afdøde eller de pårørende har truffet. Har den døde fået et synligt gravsted, eller er den afdøde kommet ned i det store fælles græstæppe.

Fælles mål: Eleverne opnår viden om, hvordan en kirkegård udtrykker forskellige tiders opfattelse af, hvad der er de rette rammer omkring døden. Eleverne kan reflektere over hvorledes religiøse dimensioner tillægges betydning eller ej i grundlæggende livsspørgsmål.

Faglige læringsmål: Eleven kan sammenligne gravstedernes ”fortællinger” og dermed forholde sig til kultur, identitet og sproglige udtryk.

Øvrige læringsmål: Eleverne får styrket deres evne til at iagttage og undres – og stille spørgsmål.

 

Litteratur-rundtur

Vi tager eleverne på en omvisning på Assistens Kirkegårds forskellige afsnit. Her møder eleverne både fortidens og samtidens gravmæler og landskabelige anlæg med markante og eksotiske beplantninger. Kulturhistorie, begivenhedshistorie og personalhistorie gøres levende gennem formidlerens gode fortællinger om kirkegårdens afdøde poeter.

Fælles mål: Gennem fortællingerne om kirkegårdens forfattere opnår eleverne kendskab til historiske og kulturelle litterære perioder. Formidleren giver digterne sin stemme – de låner ham deres værker.

Faglige læringsmål: Eleven kan sammenligne gravstedernes ”fortællinger” og dermed forholde sig til kultur, identitet og sproglige udtryk. Eleverne får viden om scenarier og tidsforståelser.

Øvrige læringsmål: Eleverne får styrket deres evne til at iagttage og undres – og stille spørgsmål. Eleverne får lyst til at søge ny viden og til selv at opsøge de litterære værker.

 

Tegn, symboler og inskriptioner

Vi tager eleverne på en omvisning på Assistens Kirkegårds forskellige afsnit. Her møder eleverne både fortidens og samtidens gravmæler og landskabelige anlæg med markante og eksotiske beplantninger. Kulturhistorie, begivenhedshistorie og personalhistorie gøres levende gennem formidlerens gode fortællinger om skiftende tiders syn på levet og på døden.

Beskrivelse: Eleverne får skærpet deres iagttagelsesevne, når vi sammen afkoder kirkegårdens tegn og symboler. Nogle symboler er direkte aflæselige erhvervssymboler: Billedhuggerværktøj, handelssække og pakker eller musikinstrumenter. Andre er ”multivokale” og rummer en flerhed af betydninger, der er sværere at tolke.

Fælles mål: Eleven kan sammenligne gravstedernes ”fortællinger” og dermed forholde sig til kultur, identitet og sproglige udtryk. Eleverne får viden om scenarier og tidsforståelser. Det, der skrives om de afdøde på gravmælerne, afspejler opfattelsen af ”det gode liv” og ”den gode død” i forskellige tidsperioder. Hvordan ser den dødes ”eftermæle” ud?

Faglige læringsmål: Eleven kan sammenligne gravstedernes ”fortællinger” og dermed forholde sig til kultur, identitet og sproglige udtryk. Eleverne får viden om scenarier og tidsforståelser.

Øvrige læringsmål: Eleverne får styrket deres evne til at iagttage og undres – og stille spørgsmål.

 

Demokratispil

I samarbejde med spiludviklere fra LUCUS har Kulturcentret ASSISTENS igangsat udviklingen af et digitalt, lokations-baseret læringsforløb til undervisningsbrug i omverdensforståelse og demokrati målrettet folkeskolens ældste elever. Spillet er baseret på Centrets doku-drama film om personer og begivenheder i de seneste århundreders historier om demokrati og dannelse.

Beskrivelse: Eleverne arbejder i grupper på 4 personer. De orienteres via displayet på en i-pad, om den konkrete udfordring som gruppen skal løse. De bliver præsenteret for betydningen af de forskellige grafiske symboler og menupunkter, som de vil støde på undervejs i spillet. De bliver endvidere præsenteret for et specialfremstillet kort over kirkegården med deres egen fysiske placering (en ”avatar”). På kortet er en række punkter, der rummer en udfordring, et spor eller et spørgsmål til diskussion i gruppen. Eleverne/spillerne opsøger kortets punkter, der er struktureret efter en overskuelig missionsstruktur.

Fælles mål: Spillet kombinerer fokus på bevægelse, oplevelse og præsentation af viden. Eleverne tester deres viden og bliver præsenteret for ny viden gennem spillet. Eleverne skal anvende den tilegnede viden på løsning af spillets ”mission”.

Faglige læringsmål: Eleven kan gennem spillet forholde sig til kultur, identitet og sproglige udtryk. Eleverne får viden om scenarier og tidslige nedslag i historiske perioder i løsningen af spillets udfordringer.

Øvrige læringsmål: Eleverne får styrket deres evne til at iagttage og undres – og stille spørgsmål – og til at samarbejde om spillets opgaver. Spillet giver lyst til fordybelse og afsøgning af mere viden.

 

I 2016 har vi tilrettelagt aktiviteter for de yngste aldersgrupper som familierettede tilbud – og ikke udbudt dem som skoletjenesteaktiviteter. Således var der i december måned både ”Jul på den gamle kirkegård” og ”Naturen i julemåneden”.

I 2017 iværksætter vi et udviklingsarbejde rettet mod de yngste elever i indskolingen under titlen ”Mit nærområde, natur, historie og kunst”.

Endvidere har vi, i samarbejde med VPAC-kollegerne i Historiecenter Dybbøl Banke, et formidlingsforløb rettet mod de 4-6 årige i støbeskeen.

Den geografiske fordeling af de besøgende skoler følger alderstrinnet. Jo yngre elever, jo tættere på kirkegården på Nørrebro ligger skolen.

Eleverne på overbygningen og ungdomsuddannelserne kommer fra hele landet – ofte i forbindelse med et temaforløb eller et lejrskolebesøg i København. Fra Bornholm i øst (10. klasse Centret) til Fanø i vest (Fanø Skole) og fra Aalborg i nord (Sønderbro Skolen) til Nordborg på Als i syd ( Nordals Skolen).

Åben Skole: Der var godt nyt til elever og folkeskolelærere i Københavns Kommune og til Centret, da vi fra BUF igen i 2016 fik en ny omgang med gratis undervisningstilbud i ”Den fortællende Have”. Tak til BUF der muliggør de gratis tilbud under Åben Skole.

 

SKOLE SPIL-APP

Kulturcentret ASSISTENS har sammen med LUCUS udviklet en ny app til den historiske kirkegård. Med din iPad i hænderne og app’en downloadet kan du nu opleve spændende formidling og digital læring på den smukke kirkegård. Spillet kombinerer samvær og naturoplevelser med historisk formidling. App´en samler de mange digitale tråde, som Kulturcentret, med støtte fra Nordea-fonden har trukket henover Assistens kirkegård de seneste år med projektet ”Levende fortællinger på tværs af tid og rum”, 1. og 2. projekt.

Med App’en træder man ind i danmarkshistorien. Man går rundt på Assistens Kirkegård og stifter bekendtskab med tre forskellige historiske epoker, det 18., 19. og 20. århundrede, og nogle af de personer der levede i dem. App-en kan downloades gratis fra App Store/ I-tunes (kun til apple). Det kræver blot et simkort og GPS. Spillet blev i 2016 testet af lærerstuderende og skoleklasser fra N. Zahles seminarie og skole.

 

DOSTOJEVSKIJ og SKOLE

Skoleelever besøger nu Dostojevskij-forestillingerne i Centret og bestiller en kombi af omvisning og teater

Midt i højsæsonen for skoleklasser havde vi besøg af Ryomgård Realskole fra Grenaa, der som en del af 10. klassens forarbejde om Assistens Kirkegård, havde benyttet DR Features portrætprogram om skuespiller Viktor Melnikov, der benytter Assistens som et tankefuldt inspirationsrum. Flere skoleklasser har i 2016 besøgt teaterforestillingerne i en kombination med et undervisningsforløb i Centret.

 

FOLKEOPLYSNINGS- OG DEBATAKTIVITETER Med støtte fra Folkeoplysningsmidlerne i Københavns Kommune har vi i 2016 gennemført en række foredrags-og debatarrangementer udendørs på kirkegården og i Kapellet.

På De Dødes Dag i november satte vi fokus på mindekultur, tradition og fornyelse, og hvordan døden (igen) kan blive en naturlig del af livet. Med deltagelse af journalist og forfatter Esben Kjær og civiløkonom Søren Egemar Knudsen under debattemaet “Hvordan forandrer vi den danske sorgkultur?”. Vi fik oplæg med afsæt i bogen “Min usynlige søn – Kunsten at leve med sine døde resten af livet” og fra kronikken i Politiken “Vi mangler sprog for at tale ordentligt om død og tab”.  Over 80 personer deltog i arrangementet, der også indeholdt digtoplæsning ved Nana Scheibel og en lysceremoni på kirkegården. Initiativtagere til arrangementet var en arbejdsgruppe bestående af Nana Scheibel/ Mindet.dk; Naja May/ Unikafsked.dk og centerleder Gitte Lunding.

På Grundlovsdag satte vi fokus på demokratiets vilkår. Christoffer Jørgensen guidede rundt i den fortællende have, og i anledning af grundlovsdagen kom vi forbi nogle af de personer der blev involveret i udformningen af vores grundlov. Hvad mente f.eks. Søren Kierkegaard og H.C. Andersen om det nye demokrati? Lever demokratiet i vore dage, eller tager vi det for givet?

Designeren Pia Galschiøt præsenterede ved et offentligt debatarrangement sin askeurne, Beyond. En urne der er inspireret af naturens eget organiske design. Materialet er 100 % bionedbrydeligt i let opløselige naturfibre. Det lille blad, som er fastgjort til urnen indeholder frø, som bliver til fine blomster eller et træ. Pia, der er uddannet fra Kolding Designskole, udarbejdede sin første prototype som afgangsstuderende. Urnen blev omdrejningspunktet for en debat om, hvordan behovet for en ændring af begravelsesformer og typer er en del af det moderne samfund. Urnen er blevet tilladt til nedsættelse i Danmark. I Sverige må den også benyttes til udsættelse i havet, det er ikke tilladt i Danmark.

På en stemningsfuld aften oplevede vi både teater, foredrag og debat, da Et latterligt menneskes drøm og Shakespeare som klassikere blev kædet sammen. Dostojevskijs værker er også i dag i stand til at belyse menneskelige forhold, følelser og samfund. Dostojevskij ønskede med novellen Et latterligt menneskes drøm at skildre ”det vidunderlige menneske”, og at man kan være lykkelig uden at miste evnen til at leve her på jorden. Fortællingen er forfatternes korteste og mest gådefulde værk. Blot 22 sider som kan læses og nu opleves på teater på mindre end en time og som omfavner hele essensen af Dostojevskijs forfatterskab.  Med udgangspunkt i teatret og den litterære klassiker, satte dr. Phil Lars Kaaber fokus på klassikere på scenen i anledning af 400-året for William Shakespeares død. Hvorfor melder klassikerne stadig om fulde huse på teatret? Hvad er det klassikerne kan? Vi blev desuden overrasket af den russiske singer-song writer Julia Malyasyva.

 

GRATIS ARRANGEMENTER

Med støtte fra Nørrebro Lokaludvalg har vi gennemført en række større arrangementer hen over året. Støtten gjorde det muligt, at gøre disse formidlingsaktiviteter gratis, og at sætte fokus på Centrets øvrige familierettede aktiviteter.

Arrangementerne blev gennemført fra marts til december og med en prioritering af den direkte, familierettede formidling. Vi gennemførte 7 arrangementer lige fra værkstedsaktiviteter for børn til temaomvisninger og kombineret stand-up/ musikalske fortællinger. Temaet var ny viden om Nørrebros historie og sammenhængen mellem lokalhistorien og den ”store” historie: Dan Turèll 70 år; Forårs natur-tur; New Orleans jazz begravelsesoptog; Flagermustur; Nørrebro i 70´erne; Shakespeare i tekst og tone (i anledning af den internationale markering af 400-året for forfatterens død) og Jul på den gamle kirkegård.

Flere arrangementer blev gennemført i et samarbejde mellem Centrets medarbejdere, eksternt tilknyttede kunstnere og medvirkende fra andre kulturinstitutioner samt festivaler, heriblandt København Læser, Copenhagen Jazz Festival og Golden Days Festival.

Det blev i år juleomvisningen der fik ryddet lokalavisens forside. Den manglende juleudsmykning på Nørrebrogade førte til påstanden om, at man ikke længere fejrede jul på Nørrebro. De mange fremmødte til Centrets julearrangement blev en positiv markering af det modsatte.

Vi fik markeret Dan Turèlls fødselsdag. Omvisningen søndag d. 20. marts blev en af de mere specielle, med både omvisning, poesi-standup og jazzvokal. Christoffer Jørgensen viste den glade flok rundt og jazzvokal Elisabeth Børch sang både Billie Holliday, Judy Garland og Karen Jønsson

”For mig personligt indebærer det den helt vidunderlige udfordring, at jeg som gadedigter er blevet bedt om at recitere nogle af Dan Turèlls mest folkekære digte, heriblandt selvfølgelig “Jeg holder af hverdagen” og “Sidste tur gennem byen”. Det har været en ganske særlig, uforglemmelig oplevelse at gå og arbejde med de tekster om kap med det piblende forår over alt – måske især på kirkegården, hvor det får en ekstra genopstandelses-dimension. Det får Dans (en passende genitiv til netop ham!) sidste, energiske gåtur gennem sit elskede København forhåbentligt også, når jeg læser digtet ved hans grav. Ukuelig livsglæde tilsat en knivspids sorg og en god portion vemod satte stemningen på denne helt særlige søndagstur”. Gadedigter Christian Kronman.

 

COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL

Centret deltog i 2016 i både Copenhagen Vinter Jazz og på den større, traditionelle Copenhagen Jazz Festival i juli. Jazz festivalen i Centret bød både på koncerter, optog og specialomvisninger på Assistens Kirkegård med jazzvokal og besøg ved gravstederne for Peter von Scholtens, Etta Cameron, Dan Turèll og forbi Jazz-haven med Ben Webster, Kenny Drew og Jazz-Kaj samt Karen Jønsson.

Vinterjazz er landsdækkende med over 600 koncerter på flere end 100 venues. Kulturcentret ASSISTENS var en af dem, og deltog over flere dage med Kristians Ragtime Band, der spiller ragtime, blues og swing fra 1910-1940´erne. Og er der noget bedre sted at høre jazz end i Kapellet på den historiske kirkegård, hvor så mange talentfulde jazzmusikere og andre kunstnere med hang til jazzens toner ligger begravet?

Mange havde på forhånd sat kryds i kalenderen fredag d. 8. juli, da vi med Elisabeth Børch i spidsen gik traditionnel New Orleans style begravelsesoptog på Nørrebrogade, fra Dronning Louises bro til Assistens Kirkegård.  På årets Street Parade inspireret af de klassiske New Orleans begravelser følger musikere en dekoreret kiste på vej til kirkegården til tonerne af klassikere som “Just a closer walk with Thee” og “Nearer my God to Thee”. På kirkegården forvandles tonerne til spirituals. Vi sluttede af bag Kulturcentret med en koncert med vokal Elisabeth Børch og en række danske og internationale New Orleans musikere, med nogle af de ikoniske sange fra 100 års jazzhistorie. Paraden med de mange tusinde deltagere blev gennem tv-transmission i Lorry tilgængelig for endnu flere mennesker.

 

TEATERSAMARBEJDE

Siden 2013 har Centret samarbejdet med Teaterkompagniet TELLtoJOY.

I 2016 kunne teaterkompagniet markere, at Dostojevskijstykket ”Et latterligt menneskes drøm” har rundet de 150 opførelser og at forestillingen ”Den Sagtmodige” har spillet flere end 50 gange i Kapellets teatersal. Teaterkompagniet medvirkede desuden i festivalerne ”CPH Stage” og ”København Læser” i samarbejde med Københavns Hovedbibliotek. I 2016 er der afholdt flere arrangementer i Centret, herunder det populære og udsolgte ”Vinter med Dostojevskij”, der perspektiverer teaterkunst til samfundsforhold, personalhistorie og drama med skiftende foredragsholdere og musikere. De to forestillinger har i 2016 spillet 47 gange og belægningsprocenten har været over 90 %, hvoraf en ganske stor del er unge.

I foråret, i anledning af årsdagen for Tjernobyl-værkets eksplosion, sendte P1 Feature et portrætprogram om og med Viktor Melnikov, der personligt blev påvirket af ulykken. ”Et hjem efter Tjernobyl” blev tilrettelagt af Stine Voigt de Klauman.

 

KULTURNAT 2016

Centrets tema var i år Shakespeare i anledning af den internationale markering af 400 året for hans død.

Kulturnatten blev i år besøgt af 3458 gæster. I en forrygende lys-installation blev gæster ledt gennem kirkegården. Her oplevede de en fortryllet kirkegård, hvor skuespillere i renaissancekostumer levendegjorde en række udvalgte scener fra Shakespeares kendte og mindre kendte stykker. Fuldmånen og blæsten gjorde sit til, at oplevelsen blev uforglemmelig. Udover Shakespeare-scener tilbød Centret i år også forudbestilte omvisninger på kirkegården med temaet “Shakespeare i Guldalderen.

Der blev blandt andet spillet uddrag af “Lige for lige”, akt III, scene 1. (Claudio: Mark Oreskov; Hertugen: Thomas Lykke; Isabella: Nanna Eide); Hamlet, akt 5, scene 1. (Graveren: Andreas Buchtrup; Hamlet: Mathias Sauer).

Instruktionen af Centrets Kulturnat 2016 var lagt i hænderne på den internationalt anerkendte Shakespeare-kender og teaterinstruktør Lars Kaaber, dr.phil., lektor, cand. mag. i engelsk, filmvidenskab og teatervidenskab, instruktør, forfatter & oversætter. Lars Kaaber er endvidere bestyrelsesformand i Kulturcentret ASSISTENS. Lysdesign var lagt i hænderne på Carsten fra CDSLightning.

 

FILMPROJEKTET ”LEVENDE FORTÆLLINGER PÅ TVÆRS AF TID OG RUM”

I 2016 har vi arbejdet videre med film- og formidlingsprojektet ”Levende fortællinger”. Vi har færdiggjort og uploaded 18 nye film på Centrets hjemmeside: Johannes Wiedewelt, Johan Nikolaj Madvig, Don Alfonso greven af Yoldi, Edward Storm, Johannes Japetus Stenstrup, Christoffer Wilhelm Eckersberg, Hvalfangerens datter Kjerstine Hveysel, Michael Strunge, De franske soldater, Hardenack Otto Conrad Zink, Rasmus Rask, Astrid Friis, Sonja Ferlov Mancoba, Michael Rosing, Herman Wilhelm Bissen, Cecilia Grünwald, Madam Mangor og Martin Andersen Nexø.

Filmene benyttes i Centrets daglige formidlingsarbejde. I år markerede vi således årsdagen for udfaldet i Fredericia ved at vise filmen om Bissen. Natten til den 6.juli 1849 lød det første skud. 19.000 danske soldater stormede ud af byen og kastede sig over fjenden, der lå i en befæstet ring omkring byen. Slaget blev en afgørende, men dyrekøbt sejr. Blandt de faldne var den tapre general Rye. Siden er udtrykket ”at slutte sig til general Ryes brigade” blevet brugt om faldne soldater. Inspireret af begivenhederne udførte billedhuggeren Herman Vilhelm Bissen mindesmærket ”Den tapre Landsoldat”.

I et samarbejde mellem Centret, Keep Talking og Vandrehallen, satte vi samlet fokus på Michael Strunge i anledning af 30-året for hans tragiske død. Strunge-filmen indgik i en udstillings- og installationssammenhæng med en større event, kurateret af dramatiker Thomas Lagerman-Lundme.

Et af Centrets programlagte punkter på årets folkemøde var en debat om historieformidling. Med baggrund i Centrets og KeepTalkings nye film om Cecilia Grünwald, diskuteredes hvordan man kan bruge filmmediet i den moderne formidling, og hvordan man griber det an at skildre historiske personer og begivenheder på film. Cecilia Grünwald var i mange år den russiske kejserinde, Maria Fjodorovnas kammerjomfru.

I december blev alle QR-koder til skiltningen på Assistens Kirkegård udarbejdet af David Ruben Karpantschof og videresendt til København Kommunes Teknik og Miljøforvaltning, der har fremstillet og opsat nye emaljeskilte til gravstederne.

Filmene er produceret med støtte fra Nordea-fonden.

 

AKTIVITETER UD AF HUSET

En af Centrets formidlere, kulturvejleder Christoffer Jørgensen blev udlånt til Concerto Copenhagens 25 års jubilæum. I DKDMs foyer fortalte Christoffer Jørgensen om baggrunden for Händels succes. Operasangeren Jenny Lind sang Händel og er begravet i Westminster Abbey som Händel selv. En anden guldalderreference er Dickens, som Andersen også gerne ville tæle blandt sine venner. Disckens ligger begravet ved siden af Händel samme sted. Fortællingen var en introduktion til Cocos jubilæumskoncert, Händels ”Israel in Egypt”

Politikens iBYEN anbefalede Concerto Copenhagens påskekoncert, Bachs Johannespassion i Garnisons Kirke. Her introducerede Christoffer Jørgensen værket med titlen ”Johann Sebastian Bach – og det provokerende moderne Bibelteater!” På Assistens kirkegård ligger Johan Hartmann og Hardenack Otto Conrad Zinck begravet. To musikere der var nære venner af Bachs næstældste søn Carl Philip Emmanuel Bach. Hartmann blev stamfader til et dansk musikerdynasti og Zinck fik som syngemester på teatret og sanglærer på Blågårdens Seminarium stor indflydelse på udviklingen af både den danske sang og på musikformidling.

Under Copenhagen Opera Festival fortalte Christoffer Jørgensen historier om Händel fra dennes tid i Italien. Det foregik som introduktion til koncerten Apollo e Dafne i DKDMs sal, det tidligere Radiohusets Koncertsal.

Centret samarbejdede i år med festivalen København Læser og Københavns Hovedbibliotek. Et af arrangementerne lå på hovedbiblioteket, hvor Viktor Melnikov og Adam Ørvad gav uddrag fra forestillingen ”Den Sagtmodige”. Årets tema var MÆND og titlen på arrangementet var ”Mænd på randen af nervøst sammenbrud”, der blev perspektiveret af dramaturg Solvej Gade, Århus Universitet og Det Kgl. Teater.

 

DET GJORDE VI OGSÅ I 2016

Årets IIdjsæl på Nørrebro 2016 blev Jan Boel fra Stevnsgade Basket! Desuden fik FødevareBankens frivillige aftenens publikumspris. Tillykke til årets ildsjæl! Inden uddelingen var der flot ildshow på pladsen foran Kapellet og Nørrebro Lokaludvalg interviewede flere af de nominerede, heriblandt Ågårdens Ungefællesskab. Med prisen hylder Nørrebro Lokaludvalg det frivillige initiativ i vores bydel

Betty & The Beast, alias Elisabeth Børch og Eyolf Østrem, indgik et samarbejde med Centret om rundvisninger med ”makaber-tur” indhold, sørgelige eller makabre sange om død og ulykke, krydret med fortællinger fra Assistens Kirkegård. Samarbejdet fortsættes i 2017

En smuk og lun maj-aften var Centret pitstop for sognepræst Pernille Østrem og Stefanskirkens pilgrimsvandring på Nørrebro. Fem stop undervejs på 7 kilometer med temaet ”at komme hjem, finde hjem, ikke at kunne finde hjem”. Her på kirkegården besøgte de glade deltagere Jacob Christian Millings gravsted.

I juli fik Centret besøg af den største russiske kulturtv-kanal ”Nastanka”. De researchede og optog film til et dokumentarprogram om den russiske kejserinde Maria Fjodorovna, der som danskfødt prinsesse Dagmar ægtede den senere russiske kejser Aleksander d. 3. De filmede bl.a. kejserindens livkosak Timofei Jaschiks gravsted. Jaschik erhvervede sig efter kejserindens død i 1928 en kolonialvarebutik i Valby.

I juni var mange medarbejde ude af huset til Folkemødet på Bornholm. Alle hjalp til med at stille op og gøre klar til at modtage besøg af nogle af de 110.000 forventede folkemøde-gæster. Allerede første dag kunne de besøgende møde Gitte Lunding i VPAC-teltet med emnet “Levende Kulturarv”.

Uhygge-weekend med præsentation af en ny bogudgivelse: G.A. Bürgers 1700-tals fortælling “Lenore”, genudgivet på dansk af forlaget Det Poetiske Bureau.

I oktober var der besigtigelse på Assistens Kirkegård i anledning af fredningens cykelforbud. Centret lagde rammer til det efterfølgende offentlige borgermøde, der blev transmitteret i Lorry. Danmarks Naturfredningsforening og Naturankenævnet har to gange i 2016 benyttet Centret som ramme omkring fredningssagen, til besigtigelse og offentlig høring. Københavns Kommune havde anket den gennemførte fredning af Assistens Kirkegård. Efterfølgende har Ankenævnet besluttet, at der må cykles på 2 akser på kirkegården. I Poppelalléen og tværaksen fra Nørrebrogade til Hans Tavsens Park.

 

Jazz begravelsesoptoget under CPH Jazz festival. Foto: Ingeborg BørchDer blev afholdt flere gratis arrangementer med forskellige temaerCentret har siden 2013 samarbejdet med teaterkompagniet TELLtoJOY. Her fra festivalen København Læser, et fælles arrangement på Københavns HovedbibliotekPå årets folkemøde på Bornholm kunne man møde flere af Centrets medarbejdere, bl.a. til debat om historieformidling på film.